Služby

 • Zemné práce

  - zemné a výkopové práce
  - planirovanie a iná úprava terénu
  - zhutňovanie podloží
  - ťažba nerastných surovín, regulácie riečnych tokov
  - Cenník dopravných a strojných mechanizmov

 • Nákladná autodoprava

  - preprava materiálov vyklapacími motorovými vozidlami
  - preprava asfaltov a iných obaľovaných zmesí
  - preprava štrkov, zeminy a dalších sypkých materiálov
  - preprava stavebných sutí a odpadov
  - Cenník dopravných a strojných mechanizmov

 • Preprava ťažkých a nadrozmerných nákladov

  - preprava ťažkých a nadrozmerných nákladov, strojov a mechanizmov 40t podvalníkovým prívesom
  - nadkladanie a vykladanie ťažkých bremien
  - preprava kovošrotu, stavebných materiálov a stavebných sutín

 • Skládka stavebného odpadu

  - demolačné práce IPH kladivami
  - uskladnenie stavebných sutí a výkopovej zeminy
  - drvenie a úprava stavebých odpadov mobilným drviacim zariadením
  - skládka a predaj recyklovaného stavebného odpadu
  - uskladnenie nie nebezpečných odpadov
  - Cenník stavebných sutín

 • Predaj štrkopieskov

  - vysokopecný štrk
  - riečny štrk netriedený
  - viate piesky - šaštín frakcia 0-0,1
  - vápencová drť frakcia 0-4
  - podsypové kamenivo

 • Demolačné práce

  - Demolácia objektov zo železobetónových konštrukcií.
  - Demolácia objektov zo železných konštrukcií.
  - Demolácia objektov z betónových konštrukcií.

 • Stavebné práce

  - prípravné a dokončovacie stavebné práce
  - realizácia stavieb a ich zmien

 • Predaj vysokopecného kameniva, štrkopieskov, a hornín