SLUŽBY

Zemné práce

– zemné a výkopové práce
– planirovanie a iná úprava terénu
– zhutňovanie podloží
– ťažba nerastných surovín, regulácie riečnych tokov
– Cenník dopravných a strojných mechanizmov

Nákladná autodoprava

– preprava materiálov vyklapacími motorovými vozidlami
– preprava asfaltov a iných obaľovaných zmesí
– preprava štrkov, zeminy a dalších sypkých materiálov
– preprava stavebných sutí a odpadov
– Cenník dopravných a strojných mechanizmov

Preprava ťažkých a nadrozmerných nákladov

– preprava ťažkých a nadrozmerných nákladov, strojov a mechanizmov 40t podvalníkovým prívesom
– nadkladanie a vykladanie ťažkých bremien
– preprava kovošrotu, stavebných materiálov a stavebných sutín

Skládka stavebného odpadu

– demolačné práce IPH kladivami
– uskladnenie stavebných sutí a výkopovej zeminy
– drvenie a úprava stavebých odpadov mobilným drviacim zariadením
– skládka a predaj recyklovaného stavebného odpadu
– uskladnenie nie nebezpečných odpadov
– Cenník stavebných sutín

Predaj štrkopieskov

– vysokopecný štrk
– riečny štrk netriedený
– viate piesky – šaštín frakcia 0-0,1
– vápencová drť frakcia 0-4
– podsypové kamenivo

Prípravné a demolačné práce

– prípravné a dokončovacie stavebné práce
– realizácia stavieb a ich zmien
– demolácia objektov zo železobetónových konštrukcií.
– demolácia objektov zo železných konštrukcií.
– demolácia objektov z betónových konštrukcií.